pl

Słownik Scrum

B

Burn-down Chart, Wykres spalania: wykres przedstawiający ewolucję pozostałej pracy w stosunku do czasu. Wykresy spalania są opcjonalną częścią Scruma, stosuje się je aby uczynić postęp przejrzystym.

D

Daily Scrum: codzienne zdarzenie ograniczone czasowo o długości 15 minut lub mniej, na którym zespół realizujący planuje kolejny dzień pracy podczas Sprintu. Aktualizacje są odzwierciedlane w Backlogu Sprintu.

Definition of Done: wspólne zrozumienie oczekiwań, jakie musi spełnić oprogramowanie, aby można je było udostępnić na produkcji. DoD jest zarządzana przez zespół deweloperski.

Development Team: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie i wykonywanie wszelkich prac deweloperskich wymaganych do stworzenia możliwego do wdrożenia przyrostu produktu
w każdym Sprincie.

E

Empiryzm: typ kontroli procesu, w którym tylko przeszłość jest akceptowana jako pewna, a decyzje są oparte na obserwacji i doświadczeniu. Empiryzm ma trzy filary: przejrzystość, inspekcję i adaptację

I

Increment, Przyrost: działający fragment oprogramowania, które dodaje wartość do wcześniej utworzonych Przyrostów, gdzie suma wszystkich przyrostów – jako całość – tworzy produkt.

P

Product Backlog, Backlog Produktu: uporządkowana zgodnie z priorytetem lista fragmentów pracy, którą należy wykonać, aby stworzyć, rozwijać i utrzymać produkt. Zarządzany przez Właściciela Produktu.

Product Backlog refinement, Doskonalenie Backlogu Produktu: aktywność w Sprincie, za pośrednictwem której Właściciel Produktu i Zespół Deweloperski dodają szczegóły do Backlogu Produktu.

Product Owner, Właściciel Produktu: rola w Scrum odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu, przede wszystkim przez przyrostowe zarządzanie i przekazywanie biznesowych i funkcjonalnych oczekiwań dotyczących produktu zespołowi deweloperskiemu.

R

Ready: wspólna, jednakowo rozumiana przez Właściciela Produktu i Zespół Deweloperski, definicja preferowanego poziomu szczegółowości opisu elementów Backlogu Produktu wprowadzonych w Sprint Planning.

S

Scrum: framework wspierający zespoły w kompleksowym opracowywaniu produktów. Scrum składa się z Zespołów Scrumowych i związanych z nimi ról, zdarzeń, artefaktów i reguł, zgodnie z definicją w Scrum Guide.

Scrum Board, Tablica Scrumowa: fizyczna tablica do wizualizacji informacji przekazywanych dla i przez Zespół Scrumowy, często używana do zarządzania Backlogiem Sprintu. Tablice Scrum są opcjonalną implementacją w Scrumie, używaną aby informacje były widoczne.

Scrum Guide™: definicja Scrum, napisana i dostarczona przez Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda, współtwórców Scruma. Ta definicja składa się z ról, zdarzeń i artefaktów Scruma oraz reguł, które wiążą je ze sobą.

Scrum Master: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za prowadzenie, coaching, nauczanie i asystowanie zespołowi Scrumowemu i jego środowisku we właściwym zrozumieniu i korzystaniu ze Scruma.

Scrum Team, Zespół Scrum: samoorganizujący się zespół składający się z Właściciela Produktu, Zespołu Deweloperskiego i Scrum Mastera.

Scrum Values, Wartości Scrum: zestaw fundamentalnych wartości i cech stanowiących podstawę ram Scrumowych; zaangażowanie, koncentracja, otwartość, szacunek i odwaga.

Samoorganizacja: zasada zarządzania, że zespoły autonomicznie organizują swoją pracę. Samoorganizacja odbywa się w ramach i zgodnie z określonymi celami. Zespoły wybierają, w jaki sposób najlepiej wykonywać swoją pracę, a nie są kierowane przez osoby spoza zespołu.

Sprint: zdarzenie ograniczone czasowo o długości 30 dni lub mniej, które zawiera inne wydarzenia i działania Scrumowe. Sprinty są wykonywane kolejno, bez przerw pomiędzy kolejnymi Sprintami.

Sprint Backlog: przegląd prac programistycznych mających na celu zrealizowanie celu Sprintu, zazwyczaj prognozy dotyczące funkcjonalności i prac niezbędnych do zapewnienia tej funkcjonalności. Zarządzany przez Zespół Deweloperski.

Sprint Goal, Cel Sprintu: krótkie określenie celu Sprintu, często krótki opis rozwiązywanego problemu biznesowego. Funkcjonalność można dostosować podczas Sprintu, aby osiągnąć Cel Sprintu.

Planowanie Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 8 godzin lub mniej, wymagane aby rozpocząć Sprint. Służy ono zespołowi Scrum do sprawdzenia pracy z Backlogu Produktu, oszacowania tej o najwyższej wartości i utworzenia z tych elementów Backlogu Sprintu.

Retrospektywa Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 3 godzin lub mniej, wymagane do zakończenia Sprintu. Służy ono zespołowi Scrum do inspekcji poprzedniego Sprintu i planowania wprowadzenia ulepszeń podczas następnego Sprintu.

Review Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 4 godziny lub mniej, wymagane aby zakończyć prace deweloperskie w Sprincie. Służy zespołowi Scrum i interesariuszom w celu sprawdzenia Przyrostu produktu wynikającego ze Sprintu, oceny wpływu wykonanej pracy na ogólny postęp i aktualizacji Backlogu produktu w celu zmaksymalizowania wartości do osiągnięcia w trakcie następnego okresu.

Stakeholder, Interesariusz: osoba spoza Zespołu Scrumowego, mająca szczególne zainteresowanie i znajomość produktu, które są niezbędne do przyrostowego tworzenia produktu. Reprezentowany jest przez właściciela produktu i aktywnie angażuje się w pracę z zespołem Scrum podczas Review Sprintu.

V

Velocity, Prędkość: opcjonalny, ale często wykorzystywany wskaźnik, opisujący średnią ilość Backlogu Produktu, przekształcaną w Przyrost produktu podczas Sprintu przez Zespół Scrumowy. Wskaźnik ten jest utrzymywany przez Zespół Deweloperski, a wykorzystywany w Zespole Scrumowym.