pl

Regulamin

REGULAMIN PŁATNOŚCI PORTALU SCRUMGROUP.ORG

§1
Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem https://scrumgroup.org.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Usługobiorcą.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę.

5. Ceny podane na Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) dla uczestników indywidualnych i netto dla firm.

6. Za każde sprzedane szkolenie Usługodawca wystawia rachunek lub fakture VAT (wymagane podanie prawidłowych danych do faktury).

7. Każdy uczestnik szkolenia otwartego może ponownie uczestniczyć w tym samym szkoleniu w dowolnym miejscu i terminie. Usługodawca nie pobiera za to żadnych marż. Uczestnik ponosi jedyni koszty organizacyjne, wyliczane indywidualnie dla lokalizacji i terminu.

§2
Definicje zawarte w Regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:

1. Szkolenie – szkolenie oferowane przez Usługodawcę;

2. Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;

3. Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Szkolenia;

4. Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL https://scrumgroup.org lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;

5. Usługi – usługi sprzedaży szkoleń online, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;

6. Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług oferowanych na Portalu przez Usługodawcę;

7. Usługodawca – firma SCRUM GROUP Sylwiusz Pytka z siedzibą przy ulicy Złotej 7/18,
00-019 Warszawa ; NIP: 7132856173; tel. +48 731 777 500; adres email: biuro@scrumgroup.org

§3
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na Portalu,

b) pocztą email na adres dostępny na Portalu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na Portalu.

2. Warunkiem realizacji zakupu Usługi jest podanie przez Usługobiorcę danych pozwalających na weryfikację. Portal potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Portal ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na Portalu przy kupowanym Szkoleniu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka szkolenia, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin.

4. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Usługobiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Szkolenia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Usługobiorcy przez Portal.

§4
Płatności

1. Usługobiorca ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek Usługodawcy

o numerze 86 1950 0001 2006 3557 0941 0001

b) karta płatnicza :

– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro

c) ePrzelew:

– Płacę z inteligo (inteligo)
– mTransfer (mBank)
– MultiTransfer (MultiBank)
– Płać z Nordea (Nordea)
– Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
– Przelew z BPH (Bank BPH)
– Płacę z iPKO (PKO BP)
– Pekao24Przelew (Bank Pekao)
– Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
– PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
– MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
– Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
– Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
– Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
– Płać z ING (ING Bank Śląski)
– Credit Agricole Bank Polska S.A.
– Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
– db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
– Alior Sync
– Invest Bank S.A.
– Płacę z IKO

karty-platnicze

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

§5
Rezygnacja z Usługi

1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją Szkolenia należy kierować:
– pocztą elektroniczną na adres: biuro@scrumgroup.org lub
– listownie na adres: Scrum Group, ul Złota 7/18, 00-019 Warszawa.

2. Usługobiorca może zrezygnować z Szkolenia do 7 dni roboczych przed Szkoleniem, w okresie późniejszym Usługodawca zwraca 70% kosztu Usługi. Kwota uiszczona za zakupione Szkolenie zostanie zwrócona Usługobiorcy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji drogą określoną w punkcie 1 przez Usługodawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje/skargi w terminie 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Usługobiorcy.

§6
Odwołanie szkolenie

1. W przypadku niezebrania się minimum 6 osób lub sytuacji losowej Usługodawca może je odwołać szkolenie.

2. W przypadku odwołania szkolenia Usługodawca zwraca wszystkie środki Usługobiorcy przekazane na wykonanie usługi.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z Portal materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów szkoleń) bez pisemnej zgody.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.